ضرورت آموزش علوم:

آموزش علوم

کودکان از همان زمان تولد با استفاده از حواس پنجگانه به کاوش در محیط می پردازند و به مرور دانش و شناخت خود را از محیط اطرافشان بالا می برند.از این رو لازم است در آموزش علوم به کودکان دقت شود و مهارت ها و توانایی های آن ها را در شناخت بهتر محیط اطرافشان را افزایش دهیم.اهداف علوم در دوره پیش دبستانی بیشتر بر شناخت اعضای بدن، ویژگی و شناخت جانوران و گیاهان،فواید جانوران و گیاهان،آب و هوا،نظافت و پاکیزگی،گرما و سرما،حرکت یا جابجایی وسایر مفاهیم بنیادین تاکید دارد. مهمترین مهارت در اموزش علوم توانایی مشاهده دقیق است. مشاهده دقیق کلید دستیابی به سایر مها رت هاست.

آموزش علوم