آموزش و فرهنگ سازی درست از کامپیوتر خود و اینترنت باید از همان سال های اول زندگی به کودکان آموزش داده شود.هدف از آموزش کامپیوتر برای کودکان پیش دبستانی ، آشنایی مقدماتی با مبانی سخت افزاری و نرم افزاری کامپیوتر ، استفاده درست از کامپیوتر و مراقبت از بدن خود در حین کار با کامپیوتر می باشد.

آموزش کامپیوتر

یکی از مهمترین مسائلی که باید کودکان بدانند این است که در هنگام استفاده از کامپیوتر کودک فقط به یک بعد از کارکردن آن توجه نداشته باشد و از تمامی توانایی ها و کارکردهای کامپیوتر تا حدودی آگاه شود و به تدریج از آنها استفاده کند.