الفبا یک سامانه است و پایه وبنیاد آموزش زبان را می سازد اما پیش از آموختن سامانه ی الفبایی نیاز به برنامه ای روشن است.

آوا شناسی و واژه آموزی

در برنامه های پیش دبستان در هر جای جهان یک نقشه ی راهبرای آموزش زبان هست.این نقشه راه بیش تر با آوا شناسی یا آوا ورزی های ساده اما کاربردی آغاز می شود و سپس به شناخت خود الفبا می رسد.