بازی های خلاق

بازی فعالیت جسمی یا ذهنی هدف دار به صورت فردی یا گروهی است و موجب بروز نیازهای کودک می شود بازی وسیله طبیعی کودک برای بیان خود است یکی از کارکردهای مهم بازی آن است که کودک را برای ورود به زندگی بزرگسالی آماده کند.

بازی های خلاق

در بازی های خلاق از بازی های گروهی قدیمی مثل هفت سنگ – عمو زنچیر باف – قایم موشک – گرگم به هوا – گرگم و گله می برم و ....... تا بازی های تقلیدی  ، صوتی و کلامی ، فکری و آموزشی و ... برای بچه ها استفاده می شود.