حافظ خوانی 

آشنایی با فرهنگ غنی ادبیات فارسی پیش زمینه ی خوبی برای یادگیری بیشتر و بهتر زبان فارسی در کودکانمان می باشد. بچه های کلاس پیش دبستانی هر ماه یک شعر حافظ را حفظ می کنند که والدین هم می توانند در منزل شعر را با فرزندشان تمرین کنند.