سودوکو

از آن به عنوان ورزش مغز نام برده می شود و طراحان اصلی آن ژاپنی هامی باشد.سودوکو از جمله مهم ترین عوامل در تقویت مغز به حساب می آید.

این بازی ضریب هوشی کودک را افزایش می دهد و کودک در حین بازی در معرض انواع محرکات قرار گرفته و ارتباطات فراوانی در ذهنش شکل می گیرد.