سیستم فونیکس برای آموزش زبان کودکان چیست؟

یکی از ویژگی های مهم این روش این است که این سیستم برروی آواها تکیه دارد و به جای اینکه به آموزش الفبای 24 تایی زبان انگلیسی اکتفا کند ، بر پایه آموزش 44 صدای آوا استوار شده است . همچنین در سیستم فونیکس هم زمان 4 مهارت صحبت کردن، گوش دادن ،خواندن و نوشتن با هم به کودک آموزش داده می شود و برای این کار از وسایل کمک آموزشی ، شعر ، ویدئوهای آموزشی زبان خردسالان ، کتاب کار ، فلش کارت، کاردستی و امثال آن استفاده می شود.

در این دوره برای هر حرف مطالب فوق آموزش داده می شود.

  • اسم حرف
  • صدای حرف
  • حرکت(ادای مربوط به حرف)
  • حرکت(فرم نوشتاری آن حرف )

سیستم فونیکس

آموزش حروف به صورت خواندن و نوشتن در کنار مهارت های گفتن و شنیدن و کتاب های مخصوص می باشد که در هر ترم ارائه می شود.

تعداد ساعات آموزشی برای هر ترم 51  ساعت طبق سیستم فونیکس در مقطع صبح  می باشد.