مفاهیم ریاضی

مفاهیم ریاضی

تحقیقات روانشناسی یادگیری،بهترین روش برای آموزش ریاضی پیش دبستانی را استفاده از فعالیت های عملی(بازی ها و اعمال تجسمی) می داند.

ذهن کودک نمی تواند مفاهیم ریاضی را به طور مستقیم درک کند و لازم است این مفاهیم از گذر فعالیت های مجسم و نیمه مجسم (به صورت بازی) عبور کند تا برای کودک قابل فهم شود.