سیستم محاسبه ذهنی و چرتکه ucmas

چرتکه

سیستم محاسبه ذهنی و چرتکه ucmas  با استفاده از یک سیستم نوآورانه محاسبه ای و با بکارگیری چرتکه باعث هماهنگی بین دو نیمکره راست و چپ همزمان شده و با ایجاد یک چهارچوب زیربنایی سبب افزایش ظرفیت ذهن و مهارت هایی نظیر مدیریت زمان ، تمرکز و توانایی حل مسئله می شود که در موفقیت دانش آموزان در همه رشته ها و زندگی روزمره نقش اساسی دارد.